Charon Lau-Mentos

Father:VA Hassann z Lintichu

Mother: V Bea Lau-Mentos

Dátum narodenia:22.12.2017

 

 

Charon Lau-Mentos